Knižnica

Knihy

 1. The Path to Awakening A Commentary on Ja Chekawa Yeshe Dorje's Seven Points of Mind Training by Shamar Rinpoche

  In The Path to Awakening, Shamar Rinpoche provides an extensive commentary on Chekawa Yeshe Dorje's Seven Points of Mind Training. Chekawa's text was based on the Mind Training (lojong) teachings brought to Tibet by Atisha in the 11th century, and Shamar Rinpoche's commentary elucidates the inner meaning of Chekawa's Seven Points. It is both a guide to living a fulfilling life as a Buddhist and a comprehensive manual of meditation techniques.

 2. 6 dokonalostí mysle - Džigme Rinpoče

  Šesť páramít cvičí a rozvíja našu myseľ. Z určitého uhla pohľadu sú základnými kvalitami mysle, naším základným potenciálom. Prvými piatimi sú štedrosť, etika, trpezlivosť, úsilie a meditácia. Tie vedú k rozvoju šiestej – nazývanej múdrosť – ktorá je naším prirodzeným stavom mysle alebo našou buddhovskou prirodzenosťou mysle. Plné rozvinutie všetkých šiestich páramít znamená osvietenie, myseľ úplne jasnú a očistenú od zatemnení a návykových tendencií nahromadených nespočetnými životmi.

  Kniha "6 dokonalostí mysle" na stiahnutie vo formáte PDF.

 3. Emócie "Ako im porozumieť a vysporiadať sa s nimi" - Džigme Rinpoče

  Džigme Rinpoče pomáha čitateľom nahliadnuť do príčin vzniku emócií. práve ony vytvárajú napätie, ktoré potom prenášame na ľudí okolo seba. Autor zároveň prostredníctvom príkladov kaž-dodenných situácií ponúka návody, ako si pomôcť. Vysvetľuje, že riešenia problémov sa nachádzajú v našom vnútri a nie – ako sa zvyčajne domnievame – mimo nás. neoceniteľné rady v tejto knižke sa tak stávajú sprievodcami na našej ceste k väčšej spo-kojnosti a duševnej pohode.

  Kniha "Emócie" na stiahnutie vo formáte PDF.

Buddhizmus

 1. Prebudené srdce, jasná myseľ- Džamgön Kongtrul Rinpoče

  Tento text zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje podstatu a význam buddhizmu. Z hľadiska východísk, pohľadu a metód opisuje univerzálnosť a praktický rozmer buddhizmu pre všetky typy ľudí bez ohľadu na čas a miesto v ktorých sú buddhistické metódy používané.

 2. Rozhovor so 17. Karmapom Trinle Thajä Dordže

  17. Karmapa Thaje Dordže, ktorý je hlavou línie Karma Kagju tibetského buddhizmu, formou rozhovoru vysvetľuje definíciu a význam buddhizmu, čo znamená praktikovať buddhizmus a ako jeho metódy začleniť do každodenného života.

 3. Päť súborov (Päť skándh)

  Prepis rozsiahleho učenia Dhongtsang Šabdrung Rinpočeho odovzdaného v Košiciach v septembri 2007.

Duchovný učiteľ

 1. Štyri spôsoby ako si overiť pravého buddhistického učiteľa- Šamar Rinpoče

  Je stručným návodom ako nájsť dobrého meditačného učiteľa. Vysvetľuje kvality a vlastnosti dobrých meditačných učiteľov a spôsob ako si ich overiť. Okrem toho označuje nedostatky duchovných učiteľov, ktorým sa je treba vyhnúť.

 2. Životopis Gendün Rinpočeho

  Životný príbeh Gendün Rinpočeho, ktorý bol veľkým príkladom dokonalého mnícha, jogína a meditačného majstra. Prostredníctvom svojej láskavosti, súcitu a jednoduchosti, prispel k veľkému rozmachu učení buddhizmu v Európe. Text je podrobným opisom jeho života od začiatkov jeho duchovného rozvoja a útek z Tibetu až po jeho príchod do Európy.

Meditácia

 1. Meditácia - Šamar Rinpoče

  Praktické vysvetlenie podstaty, významu a cieľa meditácie. Hovorí o základných predpokladoch potrebných pre úspešnú meditáciu. Text postupne prechádza jednotlivými meditačnými technikami od základných až po tie pokročilé.

 2. Meditácia upokojenia mysle- Šamar Rinpoče

  Detailné vysvetlenie základnej meditácie upokojenia mysle. Opisuje jej význam, meditačnú pozíciu, rôzne druhy a úrovne, praktické rady týkajúce sa stravy a dĺžky meditácie. Na konci sú uvedené otázky praktikujúcich a odpovede študentov.

 3. Meditácia upokojenia mysle a vhľadu- Šamar Rinpoče

  Text je základnou definíciou dvoch hlavných druhov meditácie pričom autentické aspekty meditačnej praxe odlišuje od falošných. Je vysvetlením vzťahu medzi samotným meditovaním a dosiahnutím výsledku meditačnej praxe.

Karma

 1. "Karma", vzorec "príčiny a následku"- 17. Karmapa Trinle Thajä Dordže

  Text jasným a prístupným spôsobom vysvetľuje karmu vo vzťahu k našim životom. Na príkladoch desiatich škodlivých činov opisuje základný princíp jej fungovania a spôsob akým sa prejavuje.

 2. Karma- Šamar Rinpoče

  Je pokročilejším vysvetlením princípu fungovania karmy vo vzťahu k samotnej duchovnej praxi. Vysvetľuje vplyv karmy na náš život a meditačnú prax a spôsob ako s ňou efektívne pracovať. Obsahuje otázky študentov a odpovede Rinpočeho.

 3. Úvodná prednáška o práci s karmou- Džigme Rinpoče

  Prednáška zrozumiteľným a praktickým spôsobom vysvetľuje karmu vo vzťahu k duchovnému rozvoju na buddhistickej ceste. Zároveň je stručnou a inšpirujúcou príručkou, ktorá na príkladoch z každodenného života poukazuje na najdôležitejšie aspekty duchovnej cesty.

Myseľ

 1. Upokojenie našich myslí je prvým krokom- Šamar Rinpoče

  Učenie o podstate mysle, ktoré je užitočné pre meditáciu. Je dôležitou pomôckou pre odstránenie bežných predstáv o mysli, ktoré nie sú presné a môžu byť prekážkou v samotnej meditácii. Zároveň je vysvetlením dôvodov prečo praktikovať meditáciu pokojného spočívania.

 2. Pravda o konci utrpenia- Šamar Rinpoče

  Je analytickým spôsobom skúmania podstaty mysle. Podrobným opisom fungovania a podstaty emócií vysvetľuje iluzórnu podstatu mentálnych stavov mysle. Tento text môže slúžiť aj ako stručný návod pre analytickú analýzu mentálnych procesov mysle.

 3. Zmena pohľadu na fungovanie emócií- Šamar Rinpoče

  Text, ktorý tvorí základ tohto učenia je pokročilou a obsiahlou úvahou o mysli, vedomí z pohľadu rôznych buddhistických a nebuddhistických filozofických škôl. Štruktúrovaným opisom rozoberá rôzne druhy vedomia a jeho vzťah k vonkajším objektom. Okrem toho sa zaoberá piatimi cestami, ktoré zhŕňajú celú buddhistickú cestu od jej začiatku až po koniec.

Sľuby

 1. Sľub útočiska- Šamar Rinpoče

  Tento text je pokročilejším vysvetlením významu prijatia sľubu Útočiska vo vzťahu k samotnému cieľu buddhistickej cesty. Je opisom vlastností troch objektov buddhistického útočiska (Buddha–stav dokonale rozvinutej mysle, Dharma–učenia vedúce k tomuto stavu a Sangha–spoločenstvo praktikujúcich, ktorí dosiahli pokročilú úroveň rozvoja mysle).

 2. Sľub bódhisattvu- Šamar Rinpoče

  Učenie objasňujúce východiská a význam sľubu bódhisattvu z hľadiska rôznych druhov individuálnej motivácie. Text opisuje samotné prijímanie sľubu bódhisattvu, jeho udržiavanie a záväzky. Jeho súčasťou sú odpovede Rinpočeho na otázky praktikujúcich.

Milujúca láskavosť, súcit a bódhičitta

 1. Súcit- Šamar Rinpoče

  Text v štyroch častiach podrobne opisuje úžitok praxe súcitu, význam súcitu, ako zaviesť a využívať túto prax v meditácii a nakoniec výsledok praxe súcitu. Vysvetlenie je ukončené sekciou otázok a odpovedí.

 2. Konanie bódhisattvu- 17. Karmapa Trinle Thajä Dordže

  Je krátkym ale inšpirujúcim vysvetlením konania bódhisattvu, ktoré by mal nasledovať každý kto praktikuje buddhizmus. Vysvetlenie opisuje šesť vybraných veršov, ktoré pochádzajú z pôvodného veršovaného textu bódhisattvu Ngulčhu Thogme Zangpo.

Všeobecné inštrukcie

 1. Štyri zásady múdrosti- Šamar Rinpoče

  Toto učenie tvoria štyri tradičné zásady pre rozvoj dobrého úsudku a vyhýbanie sa omylom. Tieto zásady vyzdvihujú význam učení a nie učiteľa, význam učení a nie slová, hĺbku a nie povrch a nakoniec múdrosť a nie koncepty.

 2. Základy duchovnej cesty- Gendün Rinpoče

  Text je hlbokým opisom základných aspektov duchovnej cesty. Skúma na čom sa duchovná cesta zakladá a aké sú jej metódy a ciele. Na duchovnej ceste vyzdvihuje pochopenie a motiváciu.

 3. Rada pre duchovnú prax- 16. Karmapa Rangdžung Rigpä Dordže

  Táto rada pomáha pochopiť vzácnosť možnosti praktikovať duchovnú cestu. Zdôrazňuje význam motivácie s ktorou duchovnú prax praktikujeme a význam aktívnej angažovanosti v samotnej praxi.

 4. O venovaní a prianiach- 17. Karmapa Trinle Thajä Dordže

  Text definuje význam a podstatu venovaní a prianí, ktoré sú špecifickou súčasťou buddhistickej meditačnej praxe. Z rôznych diel iných významných buddhistických majstrov cituje časti, ktoré vyzdvihujú dôležitosť praktikovania venovaní a prianí.

 5. Rada meditujúcim- Šamar Rinpoče

  Je stručnou inštrukciou pre tých, ktorí praktikujú meditáciu. Zdôrazňuje význam autentického duchovného učiteľa a vysvetľuje ako sa vyhnúť niektorým prekážkam, ktoré vedú k stagnácii.

 6. Praktické odovzdanie sa dharme v každodennom živote- Šamar Rinpoče

  Je priamym a inšpirujúcim vysvetlením ako a prečo začleniť duchovnú prax do každodenného života. Vysvetľuje praktický rozmer a význam súcitu, štedrosti a trpezlivosti v každodennom živote.

 7. Dve tváre mysle- Džigme Rinpoče

  Na konkrétnych príkladoch rušivých emócií vysvetľuje dva aspekty mysle; aspekt múdrosti a aspekt zmätku. Vyzdvihuje potrebu pochopenia a uvedomovania si vlastných rušivých emócií a príčin, ktoré k týmto emóciám vedú.

 8. Niekoľko slov o nadšenom úsilí- Džigme Rinpoče

  Text inšpirujúcim spôsobom vysvetľuje postupný proces oslobodenia našej myseľ od rušivých emócií rozvíjaním pochopenia a otvorenosti. Zdôrazňuje význam vytrvalosti a samotnej meditačnej praxe.

 9. Skutočný buddhista- Šhangpa Rinpoče

  Stručné a jasné učenie, ktoré vysvetľuje čo znamená byť skutočným buddhistom. Objasňuje význam buddhistickej praxe a poukazuje na vzťah medzi vynaloženým úsilím a dosiahnutým výsledkom.

Listy

 1. Vadžrajána a osnovy Bodhi Path- Šamar Rinpoče

  Šamar Rinpoče v liste odpovedá na často kladené otázky vhodnosti praxí v dnešnej dobe. V stručnosti popisuje príčiny, podmienky a výsledky prístupu vadžrajány a prístup a praxe podľa osnov Bodhi Path.

Oficiálne vyhlásenia

 1. Duchovné tituly- Šamar Rinpoče

  Oficiálne objasnenie používania duchovných titulov „Jeho Svätosť“ alebo „Jeho Eminencia“ vo vzťahu k Šamar Rinpočemu.